Máte jakýkoliv dotaz?

Všichni operátoři jsou nyní offline, můžete nám však zaslat mail a my se Vám co nejdříve ozveme nazpět.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu:

captcha Zkusit jiný obrázek

Opište prosím text z obrázku:

Smlouva

Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele, společnost Jaroslav Toninger, Mírová 15, Brno  na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek.

Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele a potvrzení dodacího listu ze strany nájemce.

Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování nářadí a strojů z půjčovny pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran. 

Podmínky půjčení

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou.

Denním nájemným se rozumí nájemné za 24 hodin

Nájemným za víkend se rozumí nájemné pátek 14,00 hodin až pondělí 9,00 hodin.

Při převzetí stroje uhradí nájemce adekvátní část (kauci) z hodnoty zapůjčeného stroje jako zálohu, která bude vrácena při navrácení stroje pronajímateli.

Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) se smluvní strany dohodly, že v takovém případě se doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněná kdykoliv smlouvu o nájmu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smlouva o nájmu končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu a provést řádnou úhradu vyčíslené částky za půjčení a prodej spotřebního materiálu pronajímateli nejpozději následující den po doručení výpovědi. Výpověď se považuje za řádně předanou nebo doručenou, pokud bude:

doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy bude doručena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou příjemcem odesílateli;

zaslána pomocí faxového přístroje, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z faxového přístroje odesílatele, a odesílatel bude mít potvrzení, že úplná faxová zpráva byla odeslána na faxové číslo příjemce uvedené ve smlouvě o nájmu;

zaslána pomocí sítě Internet, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu; neobdržel-li odesílatel potvrzení, považuje se zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.

Písemná forma výpovědi je zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty nebo faxového přístroje.

Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele.

 

Po vrácení předmětu nájmu pronajimateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti:

úhradě nájemného v hotovosti;

náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu;

úhradě poplatků z prodlení.

Nájemce je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho provozovny, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu.

Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k užití předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od obsluhy půjčovny.

přísně dbát pokynů a doporučení pronajímatele

předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením

hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek

svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným

provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání dle doporučení výrobce

umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich vyžádání přístup ke každému předmětu nájmu za účelem provedení kontroly provozních podmínek zapůjčených věcí, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy

chránit předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením. V případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem

uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození i jiným způsobem než při běžném provozu

odcizení, ztrátu, úmyslné poškození předmětu nájmu neprodleně nahlásit na místním oddělení Policie ČR a ihned informovat pronajímatele o vzniklé skutečnosti a zaslat mu do 3 kalendářních dnů písemné vyrozumění Policie ČR k dané situaci, vyrozumění musí obsahovat číslo jednací policejního spisu, pokud k oznámení těchto skutečností nebude doručeno ze strany nájemce pronajímateli do 3 kalendářních dnů od vzniku předmětných skutečností, pronajímatel si vyhrazuje právo na účtování nájemného až do doby doručení takového oznámení pronajímateli. V případě, že nájemce skutečnost odcizení/ztráty pronajímateli prokazatelně neoznámí anebo jej pronajímatel nebude schopen opakovaně zastihnout na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa,telefon,e-mail), vyhrazuje si pronajímatel právo na uložení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného.

nájemce nesmí přenechat předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny předmětu nájmu. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu

neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele

předat kompletní předmět nájmu a jeho příslušenství v poslední den nájmu a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a zbavený nečistot vzniklých při používání daného předmětu, v případě vrácení znečištěného předmětu nájmu bude nájemci účtován poplatek ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) až 1 000,- Kč (tisíc korun českých).

v případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě jejího uložení nebo užívání

při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí

Závěrečná ustanovení

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním předmětu nájmu.

 

 

 

V Brně dne:

 

                                         Pronajímatel:                                            Nájemce:   

Platební metody

Zobrazit panel o souborech cookie.